DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. - Dz. U. z 2023 r. poz. 82 ze zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcus.pl .

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. - Dz. U. z 2023 r. poz. 82 ze zm.).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 26 listopada 2021 roku. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@pcus.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 71 316 66 42.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl 

Dostępność architektoniczna

POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich,  ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie

 1. Transport zewnętrzny
 1. Komunikacja ogólnodostępna: PKP do Kątów Wrocławskich, transport PKS i przewoźników prywatnych.
 2. Stanowiska postojowe dla samochodów: na parkingu na terenie PCUS wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, usytuowane po prawej stronie za automatyczną bramą wjazdową.

 1. Pomieszczenia administracyjne
 1. Powiatowe Centrum Usług Społecznych – pomieszczenia administracyjne znajdują sie na parterze budynku.
 2. Do budynku można dostać się wejściem od strony ulicy 1 Maja, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, dzięki wygodnemu podjazdowi z poręczami.
 3. W holu znajduje się poczekalnia.
 4. Z holu bezpośredni dostępu do Zespołu Wsparcia Socjoterapeutycznego oraz do sekretariatu.

 1. Elementy wyposażenia ułatwiające orientacje w budynku oraz przekaz informacji
 1. Brak ogólnego planu budynku.
 2. Brak planów tyflograficznych.
 3. Brak pętli indukcyjnej.
 4. Kontrastowe tabliczki z numerami pokoi, piktogramy.

 1. Punkt obsługi klienta / Sekretariat
 1. Na parterze przy wejściu, po lewej stronie znajduje się sekretariat.
 2. Dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnienu telefonicznym pod numerem 71 316 66 42.

 1. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
 1. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku.
 2. Na drogach prowadzących do toalet znajdują się drzwi metalowe przeciw pożarowe. Poza tym nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków, itp.

 1. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
 1. Dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnienu telefonicznym pod numerem 71 316 66 42.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO NR 1

ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie

 1. Pomieszczenia POW 1
 1. Pomieszczenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego nr 1 znajdują sie na I piętrze budynku.
 2. Do budynku można dostać się wejściem od strony ulicy 1 Maja, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, dzięki wygodnemu podjazdowi z poręczami oraz wejściem od strony dziedzińca.
 3. Przy wejściu od strony dziedzińca umieszczony jest domofon.
 4. W pomieszczeniach POW 1 nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków, itp.
 5. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1.  Elementy wyposażenia ułatwiające orientacje w budynku oraz przekaz informacji
 1. Brak ogólnego planu budynku.
 2. Brak planów tyflograficznych.
 3. Brak pętli indukcyjnej.
 4. Kontrastowe tabliczki z numerami pokoi, piktogramy.

 1. Komunikacja pionowa
  1. Na piętro prowadzą schody zaopatrzone w poręcze dwustronne.
  2. Na półpiętrze możliwość odpoczynku.

 1. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
 1. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku.
 2. Na drogach prowadzących do toalet znajdują się drzwi metalowe przeciw pożarowe. Poza tym nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków, itp.

 1. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
 1. Dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnienu telefonicznym pod numerem 71 316 66 42.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO NR 2

ul. 1 Maja 43A, 55-080 Kąty Wrocławskie

 1. Pomieszczenia POW 2
 1. Pomieszczenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego nr 2 znajdują sie na wysokim parterze oraz na I piętrze budynku.
 2. Do budynku można dostać się wejściem od strony ulicy 1 Maja, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, dzięki wygodnemu podjazdowi z poręczami oraz wejściem od strony podwórka. Sugerowane  wejście od strony ulicy.
 3. Przy wejściu od strony ulicy umieszczony jest domofon.
 4. Po wejściu do budynku zainstalowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która pozwala dostać się na wysoki parter.
 5. W pomieszczeniach POW 2 występują bariery architektoniczne w postaci schodów, stopni.
 6. Toaleta na parterze oraz na I piętrze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1.  Elementy wyposażenia ułatwiające orientacje w budynku oraz przekaz informacji
 1. Brak ogólnego planu budynku.
 2. Brak planów tyflograficznych.
 3. Brak pętli indukcyjnej.
 4. Kontrastowe tabliczki z numerami pokoi, piktogramy.

 1. Komunikacja pionowa
 1. Schody do budynku od strony podwórka zaopatrzone są w poręcze.
 2. W budynku na wysoki parter można dostać się za pomocą platformy dla niepełnosprawnych.
 3. Do pomieszczeń na I piętrze można dostać się schodami, wyposażonymi w poręcze.

 1. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
 1. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i na I piętrze budynku.
 2. Na drogach prowadzących do toalet znajdują się drzwi metalowe przeciw pożarowe. Poza tym nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków, itp.

 1. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
 1. Dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnienu telefonicznym pod numerem 71 316 66 42.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA TYPU INTERWENCYJNEGO

ul. 1 Maja 43E, 55-080 Kąty Wrocławskie

 1. Pomieszczenia POW I
 1. Pomieszczenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Interwencyjnego znajdują się na I piętrze budynku.
 2. Do budynku można dostać się wejściem od strony dziedzińca nie dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
 3. W pomieszczeniach POW I występują bariery architektoniczne w postaci schodów, stopni, progów itp.
 4. Toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1.  Elementy wyposażenia ułatwiające orientacje w budynku oraz przekaz informacji
 1. Brak ogólnego planu budynku.
 2. Brak planów tyflograficznych.
 3. Brak pętli indukcyjnej.
 1. Komunikacja pionowa
 1. Schody do budynku od strony dziedzińca zaopatrzone są w poręcze.
 1. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
 1. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 1. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
 1. Dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnienu telefonicznym pod numerem 71 316 66 42.8.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KĄTACH WROCŁAWSKICH, ul. 1 Maja 43C, 55-080 Kąty Wrocławskie

 1. Pomieszczenia
 1. W budynku na 3 piętrach mieszczą się pomieszczenia Powiatowego Klubu Seniora, Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Mieszkanie Chronione.
 2. Do budynku można dostać się wejściem od strony dziedzińca dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje sie podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczami.
 3. Na poszczególne piętra dostać się można windą do przewozu osób. Winda posiada powiadomienia głosowe oraz oznaczone odpowiednio przyciski.
 1. W pomieszczeniach PKS, PŚDS, MCH nie występują bariery architektoniczne w postaci schodów, stopni, progów itp.
 1. Pomieszczenie ZPPP nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Występują bariery architektoniczne w postaci schodów, stopni, progów itp.
 2. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują sie na każdym piętrze budynku.

 1.  Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
 1. Brak ogólnego planu budynku.
 2. Brak planów tyflograficznych.
 3. Brak pętli indukcyjnej.
 4. Kontrastowe tabliczki z numerami pokoi, piktogramy.
 1. Komunikacja pionowa
 1. Schody w budynku zaopatrzone są w dwustronne poręcze.
 2. Na poszczególne piętra dostać się można windą do przewozu osób. Winda posiada powiadomienia głosowe oraz oznaczone odpowiednio przyciski.

 1. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
 1. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują sie na każdym piętrze budynku.

 1. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
 1. Dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnienu telefonicznym pod numerem 71 316 66 42.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.