Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie (tel.: 71 3166642,                                                                                                e-mail: sekretariat@pcus.pl).

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Małgorzata Czartoryska (tel. 519375959,                                                                                  e-mail: iod.mc@uslugirodo.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, w celu realizacji zadań publicznych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji prowadzonej przez jednostkę sektora finansów publicznych. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6. Posiada Pani/Pan:

 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,                                                           2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,                                                                     3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,                                                                    2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,                                                                                  3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania obowiązujących danych niemożliwa jest realizacja celu, w jakim zostają podane.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.